क्रमः

प्रस्तुतौ मुख्यध्येयम्

  • markdown सञ्चिकाभिः (ततश् च ) प्रस्तुतिर् इष्यते ग्रन्थानाम्।
  • तेन, जनितानां markdown सञ्चिकानाम् hugo इत्यादिभिः परीक्षणम् इष्यते।

पादटिप्पन्यः

footnotes-example
footnotes-example

पुस्तकेष्व् एवम् पादटिप्पनीः पृष्ठपादेषु स्थाप्येरन्। नैवम् अत्र। उचितस्थानेषु प्रापणीयाः - यथा paragraph-अन्ते।

यथाऽत्र दर्शिते चित्रे - (१) इत्यस्य सम्बन्ध आदिमश्लोकेनास्ति। तावत् तत्रैव स्थापनीयम्।

न कदाचिद् अपि पादटिप्पनीभिर् वाक्यं छिद्येत - यथाऽत्र दर्शिते चित्रे “तत्र प्रवृत्तिप्रयोजनो विधि:-(४) सन्ध्याेश्च” इत्यादिकं वाक्यं छिन्नम्। तद् वाक्यखण्डम् अग्रे सारयतु। तत्सम्बद्धाम् अपि ४. आप० ध० १.३०.८. इति पादटिप्पनीम्।

पादटिप्पनीनां प्रस्तुतिर् एवम् पङ्तिश इष्यते -

- २. दक्षस्मृ० अ० २ श्लो २९ 'यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फलभाभवेत् । इति तस्योत्तरार्धम् ।
- ३. गौ० ध० २१. ४."अशुचेर्द्विजाती"ति. घ. पु

एवं सर्वत्र।

उदाहृत-श्लोकादिकम्

उदाहृतश्लोकानां ग्रन्थान्तरगतवाक्यानां च प्रस्तुतिर् एवम् -

… यथाऽऽहुः —

> (२) सुगतो यदि धर्मज्ञः कपिलो नेति का प्रमा।
> तावुभौ यदि धर्मज्ञौ मतभेदः कथं तयोः ॥ 

इति ।

पाठभागविवेकः

समूलटिप्पनीप्रस्तुतिः

ApastambaDharmaSutram 0013
ApastambaDharmaSutram 0013

असकृत् समूलटिप्पनीः प्रस्तोतव्याः स्युः। तदैवं तेषाम् प्रदर्शनम् -

## सूत्रम् 
वेदाश्च ॥ ३॥

### प्रस्तावः
वक्तव्यो वा विशेष , तमाह---

### टिप्पनी
चोऽवधारणे । वेदा एव मूलप्रमाणं धर्माधर्मयोः ।…

paragraph-विवेकः

पाठखण्डानां (paragraph इत्येषां) विवेकः सम्यक् स्यात् यथा hugo-इत्यादिभिर् जनिते जालपुटे सम्यग् दृश्येत - रिक्तपङ्क्ति-रिक्तस्थानादियोजनैः।

अनपेक्षित-पाठ-निष्कासनम्

यान्त्रिकाक्षराभिज्ञानेन (OCR करणेन) जनिते पाठे कदाचिद् एवम् अनपेक्षित पाठास् स्युर्, ये निष्कासनीयाः -

A
HODAI
.
.