कार्यारम्भः Onboarding

कार्यान्तराणि

  • भवनपरिचयः
  • सङ्गणकप्रवेशः
  • नियमसूचनम्

लेखास् स्रष्टव्याः

सङ्गणकापेक्षा

  • 8GB RAM, fast processor (i5 or later) and laptop preferred

Repositories

सङ्गणकतन्त्रांशाः (Linux)

  • Install Manjaro via Architect installer
  • yay -S dyuganga

साङ्गणकतन्त्रांशाः (Windows)

Editing tools

Multimedia

Misc