कार्यारम्भः Onboarding

कार्यान्तराणि

  • भवनपरिचयः
  • सङ्गणकप्रवेशः
  • नियमसूचनम्

लेखास् स्रष्टव्याः

  • सङ्गणकयन्त्रे
  • github.com, telegram इत्येतयोर् लेखे सृष्ट्वा (- sign-up इति कृत्वा) लेखानामनी सूचयतु। ततः कार्यस्वरूपं वदिष्यामि।
    • github.com, telegram, trello.com इत्येतेषु लेखां सृष्ट्वा लेखानामानि सूचयतु।

लेखा-सङ्ग्रहणम्