4 Sending pull-request

निर्देश-समीक्रिया (द्रष्टुं नोद्यम्)
  • अधः XYZ इति यद् अस्ति, तस्य स्थाने स्वीयं github-नाम प्रयुङ्क्ताम्। (Below, replace ‘XYZ’ with your github username.)
    • अथवैतत् प्रयुज्यतां यन्त्रम्:
  • Back to Git workflow